logo.svg
Pregled
Uslovi korištenja

Ažurirano 12/22/2023

Uslovi korištenja

Poštovani korisnici, molimo Vas da prije korišćenja naših usluga, pažljivo pročitate sljedeće uslove. Svaka posjeta našem sajtu i/ili aplikaciji, kao i kupovina/prodaja valuta, znači da ste ove uslove pročitali i da se slažete sa njima u cjelosti. Ukoliko su oni za Vas neprihvatljivi, molimo Vas da ne koristite ovu prezentaciju.

Dobrodošli na sajt acx.ba. ACX Vam omogućava korišćenje usluga i sadržaja svog portala koje je podložno niže navedenim Uslovima korišćenja.

Uslovi korišćenja se primjenjuju na sve sadržaje i usluge acx.ba. Korišćenjem bilo kog dijela portala, smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima, kao i da prihvataju korišćenje sadržaja ovog portala isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

Acx.ba je platforma za razmjenu virtuelnih valuta, odnosno sredstava, koja u svom poslovanju stremi da pruži najbolje korisničko iskustvo za svoje klijente, ujedno zadovoljavajući sve regulatorne i sigurnosne standarde u poslovanju.

Opšte odredbe

Adria Technology doo Banja Luka zadržava autorska prava na sve sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dijela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Naša stranica, i svaki od njenih modula, zajedno sa uređenjem i kompilacijom sadržaja koji se nalazi na našoj web stranici, vlasništvo su Adria Technology doo Banja Luka (ACX). Naša stranica i sadržaj na istoj, uključujući tekst, grafiku, audio i video isječke, digitalna preuzimanja, kompilacije podataka i softver, ne smiju se kopirati, reprodukovati, ponovno objavljivati, postavljati, prenositi ili distribuisati bez pismene dozvole ACX-a osim što možete preuzeti, prikazati i odštampati materijale predstavljene na našoj stranici samo za svoju ličnu, nekomercijalnu upotrebu.

Ne smijete koristiti neku vrstu automatskog uređaja, programa, algoritma ili metodologije koji imaju slične procese ili funkcionalnost, ili bilo koji ručni proces, za praćenje ili kopiranje bilo koje od web stranica, podataka ili sadržaja koji se nalaze na našoj stranicu, bez prethodne pismene dozvole ACX-a.

Slažete se da nećete prenositi podatke ili sadržaje pronađene na našoj web stranici na bilo koji drugi računar, server, web stranicu ili drugi medij za masovnu distribuciju ili za korištenje u bilo koje komercijalne svrhe. Slažete se da nećete koristiti nijedan uređaj ili softver da ometate ili pokušate ometati pravilan rad naše stranice. Slažete se da nećete poduzeti nikakve radnje koje predstavljaju opterećenje našoj infrastrukturi za koje ACX smatra da je prema vlastitom nahođenju nerazumna ili nesrazmjerna.

Neovlašteno korištenje naše stranice i/ili materijala sadržanih na našoj stranici može narušiti važeće zakone o autorskim pravima, zaštitnim znakovima ili drugim zakonima o intelektualnoj svojini ili drugim zakonima. Zabranjeno Vam je objavljivanje ili prenošenje bilo kakvog nezakonitog, pretećeg, klevetničkog, nepristojnog, huškačkog ili pornografskog materijala ili bilo kojeg materijala koji bi mogao predstavljati ili podsticati ponašanje koje bi se smatralo krivičnim djelom, dovodi do građanske odgovornosti ili na drugi način prekršiti bilo koji zakon.

Vi ćete biti isključivo odgovorni za bilo kakvu štetu koja proističe iz bilo kakvog kršenja autorskih prava, žiga ili drugog vlasničkog prava, ili bilo koje druge štete proistekle iz Vašeg korištenja naše stranice. Ovim Uslovima korištenja određuju se međusobna prava i obaveze strana u poslovima posredovanja u kupovini i prodaji virtuelnih valuta po nalogu Korisnika u skladu sa Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (“Službeni glasnik BiH “, br. 47/14 i 46/16), Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti (“Službeni glasnik RS”, br. 92/06, 34/09, 8/12 – odluka US, 30/12, 59/13, 86/13 – odluka US, 108/13, 4/17, 63/21, 11/22 i 63/22), Zakonom o zaštiti ličnih podataka (“Službeni glasnik BiH “, br. 49/06, 76/11 i 89/11) i drugim nadležnim zakonima.

Acx.ba zadržava autorska prava na sve sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dijela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi. Društvo je ovlašteno da obračuna i naplati proviziju i druge troškove u slučaju prodajne transakcije iz iznosa dobijenog od prodaje virtuelnih valuta, odnosno u slučaju kupovnog naloga iz sredstava uplaćenih od strane klijenta u svrhu kupovine virtuelnih valuta.

Pojedini dijelovi našeg sajta i/ili aplikacije, kao što je dio koji se odnosi na kupovinu i prodaju virtuelnih valuta, zahtijevaju da se Korisnik registruje. Ukoliko se traži registracija, Korisnik je saglasan da pruži tačne i potpune identifikacione i druge podatke, uključujući skenirani identifikacioni dokument, dokaz o adresi stanovanja, bankovni račun, podatke o vlasničkoj strukturi Korisnika pravnog lica i slično.

Odgovornost Korisnika je da obavijesti ACX o promjenama podataka. Svaka registracija je validna samo za jednog individualnog Korisnika. Korisnik je odgovoran za sprečavanje neovlaštenog korišćenja svog naloga.

Društvo zadržava pravo da jednostrano uskrati pravo korišćenja svakom Korisniku bez navođenja razloga kao i da vrši izmjene Uslova korištenja bez prethodnog obavještavanja Korisnika. ACX zadržava pravo da provjeri da li su Bitcoin adrese korisnika povezane sa TOR marketima (crne berze na Dark Web-u) i da uskrati Korisniku pravo korišćenja usluga ako se ispostavi da jesu.

Takođe, ACX zadržava pravo da provjeri da li se Korisnik nalazi na listi osoba pod sankcijama i da uskrati korisniku korišćenje usluga u slučaju da se nalazi. U slučaju suspenzije ili brisanja naloga Korisnika od strane ACX, sve prethodno započete transakcije će biti izvršene ili će iznos koji je Korisnik uplatio u potpunosti biti vraćen. Izmjene Uslova korištenja se objavljuju na sajtu i stupaju na snagu odmah po objavljivanju. Korisnik se obavezuje da neće koristiti sajt za protivzakonite aktivnosti.

Ograničenje odgovornosti

Korisnik izjavljuje da je upoznat i saglasan sa Politikom privatnosti, Tarifom i Pravilima poslovanja društva, propisima koji uređuju pranje novca i finansiranje terorističkih aktivnosti, te sa činjenicom da je izvršavanje transakcije povezano sa rizikom i da je spreman preuzeti rizike moguće zloupotrebe od strane trećih lica.

ACX ne snosi odgovornost za eventualni gubitak virtuelne valute koji je posljedica lošeg sistema zaštite na samom sajtu određene virtuelne valute ili nepažnje Korisnika. Korisnik preuzima potpunu odgovornost za sigurnost svog računa u bilo kojoj virtuelnoj valuti.

Svu štetu i evenutalne gubitke koje bi nastali na štednom novčaniku u potpunosti snosi sam korisnik. Sve transakcije su nepovratne. Nakon što je transakcija izvršena, ACX ne snosi nikakvu odgovornost za bilo šta što se kasnije dogodi. ACX ne snosi odgovornost za eventualne greške prilikom transakcije koje su prouzrokovane time što je od strane Korisnika dostavljen pogrešan broj računa.

Ulaganje u Bitcoin ili sličnu virtuelnu imovinu predstavlja visok rizik investiranja i može izazvati finansijske gubitke. Svako ko se upušta u ove ili bilo koje druge aktivnosti u vezi s virtuelnim imovinom čini to na vlastitu odgovornost i samostalno snosi finansijske rizike koji proističu iz tih aktivnosti. Ako koristite našu stranicu, odgovorni ste za održavanje povjerljivosti podataka o Vašem računu i lozinke. Saglasni ste da prihvatate odgovornost za sve aktivnosti koje se dešavaju pod Vašim nalogom ili lozinkom.

Izjavljujete da ste punoljetni za korištenje naše stranice i da stvarate obavezujuće zakonske obaveze za svaku odgovornost koju možete nastati kao rezultat korištenja naše stranice. Razumijete da ste financijski odgovorni za svako korištenje naše stranice od strane vas i onih koji koriste Vaše podatke za prijavu.

Transakcije

Ulaganje u bilo koju virtuelnu valutu predstavlja rizik i može izazvati finansijske gubitke u vidu djelimičnog ili potpunog gubitka novčanih sredstava. Ulaganje u virtuelne valute i bilo koji vid transakcija sa istim se radi isključivo na sopstvenu odgovornost i rizik.

Transakcije u vezi sa virtuelnim valutama ne podliježu propisima kojima se uređuje osiguranje depozita, zaštita investitora ili zaštita korisnika finansijskih usluga. ACX može, s vremena na vrijeme, nadgledati i pregledavati sve informacije koje se prenose ili primaju putem naše stranice i zadržava pravo cenzure, uređivanja, uklanjanja ili zabrane prenosa ili primanja bilo koje informacije koje smatra neprikladnim ili koje krše ACX odredbe i uslove korištenja.

Tokom nadgledanja, informacije se mogu pregledati, snimiti ili kopirati, a Vaše korištenje naše stranice predstavlja Vaš pristanak za takvo praćenje i pregled. Slažete se da ako podnesete sugestije, ideje, komentare ili pitanja ili objavite bilo koju drugu informaciju na našoj web stranici, dajete ACX-u potpuno pravo korištenja, reprodukovanja, modifikovanja, prilagođavanja, objavljivanja, distribuisanja i prikazivanja takvog sadržaja u bilo kom obliku, mediju ili tehnologiji. ACX ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koji sadržaj koji ste objavili ili poslali.

Minimalna uplata

Minimalna uplata na Vaš BAM novčanik iznosi 50.00 BAM. Sve uplate na Vaš BAM novčanik koje budu manje od navedene minimalne uplate će biti vraćene na Vaš transakcioni račun uz umanjenje za transakcione troškove u iznosu od 10.00 BAM.

Intelektualna svojina i zaštita podataka

ACX ima sva isključiva prava intelektualne svojine na sajt i pripadajuću bazu podataka. Svako neovlašteno korišćenje sajta uključujući kopiranje sadržaja, dizajna ili bilo kog drugog elementa sajta biće sankcionisano krivičnim i prekršajnim prijavama po hitnom postupku.

ACX obrađuje podatke o Korisnicima sakupljene tokom procesa registracije u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka (“Službeni glasnik BiH “, br. 49/06, 76/11 i 89/11). Podaci o Korisnicima se koriste isključivo u svrhu posredovanja prilikom kupoprodaje virtuelne imovine uključujući i Bitcoin i slične virtuelne valute. Korištenje sajta i/ili aplikacije i registracija predstavlja davanje pristanka za obradu podataka o Korisniku u skladu sa Politikom privatnosti koja je sastavni dio ovih Uslova korištenja.

Djelimična ili potpuna neprimjenljivost ili nezakonitost određene odredbe ovih Uslova korišćenja neće uticati na punovažnost ostalih odredbi koje ostaju na snazi u cjelini. Ovi Uslovi korištenja predstavljaju sporazum ACX-a i Korisnika i zamjenjuju sve njihove prethodne sporazume koji se odnose na predmet ovih Uslova korištenja.

Za rešavanje eventualnih sporova koji mogu nastati u vezi sa Uslovima korištenja, strane će pokušati riješiti sporazumno, a u suprotnom priznaju nadležnost nadležnog suda u Banjoj Luci uz primjenu prava Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.